Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor eshte pergjegjese per pajisen me deshmi te te gjithe punonjesive, puna e te cileve ka lidhje me organizimin dhe sigurimin e levizjes se trenave si me poshte:
a. Dispeceri i qarkullimit ne rajonet e stacionet hekurudhore
b. Inspektori i sherbimit
c. Kryetari trenit
d. Manovruesi
e. Nderruesi
f. Frenuesi
g. Roja i kaleses
h. Shoqeruesi i vagonit
i. Instruktori mashinist
j. Mashinisti
k. Ndihmes mashinisti
l. Kryekontrollori i vagonave
m.Kontrollori i vagonave
n. Elektromekaniku i shenjezimit dhe i aparatures SCB-se
o. Mekaniku i shenjezimit
p. Tekniku i vijes hekurudhore
q. Brigadier i mirmbajtjes se vijes hekurudhore
r. Roja e binareve