URDHËR I BRËNDSHËM MBI ZBATIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE STANDARDE TE PUNËS GJATE PERIUDHES SË GJENDJËS SË PANIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19 PËR PERIUDHËN 2020 - 2021