Ligjet

Kodi Hekurudhor i Republikes se Shqiperise

Ligji per krijimin e Autoritetit te Sigurise Hekurudhore

Ligji per krijimin e Autoritetit Rregullator Hekurudhor

Ligji per krijimin e Autoritetit te Investigimit te Aksidenteve Hekurudhore

Ligji per ndarjen e shoqerise Hekurudha Shqiptare sha

Ligji per transportin e lendeve te rrezikshme